Resultaten voor verwijzing psycholoog

verwijzing psycholoog
Vergoeding psychologische zorg vanaf 18 jaar.
Voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist, psychiater, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter. Ontving u GGZ op basis van de Jeugdwet en bent u 18 jaar geworden, dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.
Verwijzing en vergoeding Maartje.
Verwijzing en vergoeding. Verwijzing fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvisering, logopedie en psycholoog: Het is niet noodzakelijk een verwijzing van uw huis-arts te hebben voor een behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of psycholoog. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.
Nu chatten.
ZorgDirect Wat is de vergoeding voor basis ggz in 2019?
Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. Dit geldt niet als er sprake is van.: onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.; vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld.; behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject.; doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de gespecialiseerde ggz naar de basis ggz.; vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek, middels een Generalistische Basis GGZ Chronisch bij dezelfde zorgaanbieder.; als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder.; als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedagoog of kinder en jeugdpsycholoog NIP.; behandeling langer dan een half jaar. Waar kun je terecht. Deze zorgaanbieders mogen als regieregiebehandelaar de basis ggz verlenen.: een klinisch psycholoog.;
De medisch psycholoog Deventer Ziekenhuis.
De medisch psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit zou een eerstelijns psycholoog, de RIAGG of andere ambulante vormen van hulpverlening of een psychiatrische instelling kunnen zijn.
Verwijzing Psychologenpraktijk-Fopma.
Vraagt u uw arts voor een langer durende en meer specialistische behandeling in psychotherapie om een verwijsbrief naar mij als psychotherapeut in de SPECIALISTISCHE GGZ. Voor een korter durende behandeling bij mij in de basis GGZ hebt u een verwijzing naar mij als psycholoog in de BASIS GGZ nodig.
Verwijzing en vergoeding Ellen Burgers GZ-Psycholoog. Verwijzing en vergoeding Ellen Burgers GZ-Psycholoog.
u heeft een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ GBGGZ.; de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen.; in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose. Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket behandeltraject gekozen.
Bremstraat 3 Eerstelijnspsychologen Psychologische zorg 2016.
De huisarts zal hiervoor geen verwijzing geven. Wanneer u woonachtig bent in een gemeente waar geen contract mee is afgesloten. Soms wordt door cliënten bewust gekozen voor behandelingen, zonder bemoeienissen van de gemeente of de zorgverzekeraar. Uitzondering: volwassenen en verzekerde zorg bij een ongecontracteerde hulpverlener. Volwassenen, die verwezen zijn door de huisarts, bij wie sprake is van verzekerde zorg, maar wiens psycholoog geen contracten heeft met de zorgverzekeraar, kunnen afhankelijk van hun polis 50% tot 100% vergoed krijgen.
Doorverwijzing SPEL Leeuwarden Psychologen.
De psycholoog stelt in de eerste contacten een diagnose en probeert daarmee de vraag te beantwoorden wat er aan de hand is. Ook zal de psycholoog een indicatie stellen voor de behandeling: is een meer generalistische behandeling aangewezen of een meer specialistische behandeling?
Waar moet een verwijsbrief van de huisarts aan voldoen?
Wat moet er in de verwijsbrief van de huisarts staan? De psycholoog is verplicht om te controleren of de verwijsbrief aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het scheelt ons veel werk als u deze informatie met uw huisarts wilt delen voor zover deze nog niet op de hoogte is. Een niet geldige verwijsbrief kan er toe leiden dat zorgverzekeraars met terugwerkende kracht geld terugvorderen. Je begrijpt dat ik dit financiële risico niet kan lopen. Een geldige verwijzing is dus een absolute voorwaarde voor vergoeding vanuit de basis verzekering.
U zoekt een BIG geregistreerde psychotherapeut of psycholoog in Eindhoven?
Pas wanneer dit niet lukt of wanneer uw problemen te gecompliceerd zijn zal de huisarts u verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Basis GGZ en Specialistische GGZ. Basis GGZ BGGZ betreft de eerstelijns psychologische zorg, oftewel kortdurende zorg. Specialistische GGZ SGGZ betreft tweedelijns psychologische zorg en is veelal langer durend. Voor alle behandelingen die onder deze zorg vallen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Contacteer ons